Dấu CR an toàn


Dấu CR an toàn


Ví dụ về dấu CR an toàn
Dấu hợp quy CR (tem CR) là dấu chứng nhận hợp quy do Nhà Nước ban hành. Sản phẩm có dán tem CR là những sản phẩm, hàng hóa hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và được phép lưu thông trên thị trường. Quá trình kiểm định và chứng nhận để cấp dấu hợp quy phải được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận được Nhà Nước chỉ định.

Hình dạng và nội dung tem CR cũng được quy định nghiêm ngặt, theo đó, mỗi đơn vị sẽ có một tem CR với mã số khác nhau và chỉ được dùng cho đúng đơn vị đó. Thiết kế của dấu hợp quy CR theo quy định bao gồm chữ CR, tên của trung tâm chứng nhận, mã số của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị được cấp phép sử dụng tem và mã số Quy chuẩn quốc gia (QCVN).